สรรหาตุลาการฯ

4/3/2020

ทีมข่าว ศาลยุติธรรม

ได้แล้ว!!! ตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) จากการเลือกตั้งของศาลทั่วประเทศ

ศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก  นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 3 ชั้นศาล แทน ก.ต. ชุดเก่าที่จะหมดวาระลงในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ตามมาตรา 36 (2)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรม พ.ศ.2543

โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับบัตรลงคะแนนจาก ผู้พิพากษาทั่วประเทศ ที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ดังนี้ ชั้นศาลฎีกา จำนวน 174 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 175 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 99.43) ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 793 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 901 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 88.01) ชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 2,617 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3,648 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 71.74)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เริ่มนับคะแนนตั้งแต่เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการนับคะแนนเวลา 12.20 น. ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา  จำนวน 6 คน ได้แก่


1) นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 148 คะแนน

2) นายสมเกียรติ ตั้งสกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา 141 คะแนน

3) นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 121 คะแนน

4) นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา 119 คะแนน

5) นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา 117 คะแนน

6) นายกิจชัย จิตธารารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 109 คะแนน


ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลอุทธรณ์  จำนวน 4 คน ได้แก่

1) นายธนรัตน์ ทั่งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 472 คะแนน

2) นายจุมพล ชูวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 336 คะแนน

3) นายสมชาย อุดมศรีสำราญ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ 305 คะแนน

4) นายเศกสิทธิ์ สุขใจ ประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์ 301 คะแนน

ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น  จำนวน 2 คน ได้แก่

1) นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ 1,254 คะแนน

2) นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง 1,181 คะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก.ต. เป็นหนึ่งในสามองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่บริหารงานของศาลยุติธรรม ซึ่ง ก.ต. มีบทบาทและภารกิจในการวางแผนกำลังคนฝ่ายตุลาการ เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การควบคุมให้ข้าราชการตุลาการอยู่ในกรอบจริยธรรม และมาตรการในการรักษาวินัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พิพากษามีหลักประกันว่าจะได้รับการสนับสนุนและการคุ้มครองให้มีความอิสระอย่างแท้จริงสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com