ทอ.ช่วยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

23/9/2019

จรัส พิบูลย์ปุญญโชติ

กองทัพอากาศ จัดรถบรรทุกช่วยลำเลียงหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 21 ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวยโสธร จัดส่งหญ้าเนเปียร์ จำนวน 20 ตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวจังหวัดยโสธร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และประสบปัญหาขาดแคลนหญ้าที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์

โดยกองทัพอากาศ ได้รับการประสานจาก สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวยโสธร ถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขณะนี้ขาดแคลนหญ้าสำหรับเป็นอาหารของโคและกระบือ จึงได้จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวน 2 คัน ขนส่งหญ้าเนเปียร์จากจังหวัดอุบลราชธานี ไปยังพื้นที่เป้าหมาย 2 จุด คือ จุดที่ 1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และจุดที่ 2 ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com