ธิดาดอย’64

8/3/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

สาวงามเผ่าเมี่ยน คว้ามงกุฎธิดาดอย’64 ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่เวทีกลางบริเวณริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการประกวดธิดาดอย ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564

เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม คงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิตชนเผ่าที่อยู่ในจังหวัดน่าน ซึ่งจัดประกวด 4 ชนเผ่า คือ ถิ่น ม้ง เมี่ยน และขมุ โดยปีนี้มีสาวงามสมัครเข้าประกวด 29 คน ประกอบด้วย ถิ่น 7 คน ม้ง 12 คน เมี่ยน 5 คน และขมุ 5 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบรางวัล

สำหรับผลการประกวดธิดาดอยในปีนี้ สาวงามชนเผ่าเมี่ยน หมายเลข 29 นางสาวจันทกานต์  เจียมเชียง คว้ามงกุฎธิดาดอยประจำปีนี้ไปครอง และยังได้รับรางวัลการแต่งกายชนเผ่าเมี่ยนอีกด้วย  ซึ่งได้รับเงินรางวัล สายสะพาย และถ้วยรางวัล รางวัลรองธิดาดอย อันดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวเกวลิน จิตอารี ชนเผ่าขมุ รางวัลรองธิดาดอย อันดับที่ 2 ได้แก่  หมายเลข 28 นางสาวจิราภา วงศ์พุทธคำ ชนเผ่าเมี่ยน รางวัลรองธิดาดอยอันดับที่ 3 ได้แก่ หมายเลข 14 นางสาวปิยะรัตน์ แสนโซ้ง ชนเผ่าม้ง และรางวัลรองธิดาดอย อันดับที่ 4 ได้แก่ หมายเลข 11 นางสาวธิดารัตน์  แซ่โซ้ง ชนเผ่าม้ง

นอกจากนี้ยังมีรางวัลการแต่งกายประจำชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่าขมุ หมายเลข 3 นางสาวรรณิสา กลิ่นจันทร์ ชนเผ่าม้ง หมายเลข 14 นางสาวปิยะรัตน์ แสนโซ้ง ชนเผ่าถิ่น หมายเลข 19 นางสาวนงนภัส อุทธวัง รางวัลธิดาชนเผ่า ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวเกวลิน จิตอารี ชนเผ่าขมุ หมายเลข 11 นางสาวธิดารัตน์  แซ่โซ้ง ชนเผ่าม้ง หมายเลข 21 นางสาววรกานต์  อายุยืน ชนเผ่าถิ่น และหมายเลข 26 นางสาวกัญญารัตน์  เชี่ยวชาญ ชนเผ่าเมี่ยน

โดยในปีนี้ผู้รางวัลขวัญใจชาวน่าน ยังได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนอีกด้วย ได้แก่ หมายเลข 16 นางสาวจารุภา แซ่เฮ้อ ชนเผ่าม้ง

สำหรับงานประจำปีและของดีเมืองน่าน เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 5-14 มีนาคม 2564 ภายใต้แนวคิดจัดงานสืบสาน ต่อยอดของดีเมืองน่าน ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมเป็นน่าน เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO อีกทั้งจัดขึ้นเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมพัฒนาการผลิต ภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่าง ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการการจัดงานร่วมกันของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การจัดกิจกรรมของดีเมืองน่าน การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดของดีเมืองน่าน การประกวดธิดาดอย การแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดนางสาวน่าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการออกสลากการกุศลจังหวัดน่าน เป็นต้น

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com