ต้นแบบ ร.ร.เกษตรชาวนา

17/7/2019

ทีมข่าว ภูมิภาค

ร่วมมือ..ร่วมใจจากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงโรงเรียนเกษตรชาวนาข้าวต้นแบบ บ้านร่องน้ำ

เมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2562  นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมเรียนรู้กับเกษตรกร ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม การส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว กิจกรรมย่อย โรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 20 คน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 อำเภอประกอบด้วย อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันป่าตอง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านร่องน้ำ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com