ต้นตอปัญหาคุณธรรม

13/9/2019

ทีมข่าว น้ำหวาน

ซูเปอร์โพล สำรวจพบ  นักการเมืองคือต้นตอปัญหาคุณธรรม ใน โซเชียล มีเดีย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คุณธรรมในโซเชียลมีเดีย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,224 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ  และการวิจัยเชิงคุณภาพ  ระหว่าง 1 - 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.5 ระบุ นักการเมืองคือต้นตอปัญหาคุณธรรมที่ควรปรับปรุงตัวเร่งด่วน รองลงมาคือ ร้อยละ 53.1 คนในวงการบันเทิง ร้อยละ 52.8 ระบุ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และร้อยละ 17.8 คนในกลุ่มศาสนา เช่น พระ เณร ชี คนปฏิบัติธรรม เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล ระบุว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ  เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.4 ระบุปัญหาคุณธรรมในโซเชียลมีเดียคือ พูดจาหยาบคาย ไม่ให้เกียรติกัน กร่าง ทำตัวแย่ ร้อยละ 50.3 ระบุ หลอกลวง ร้อยละ 45.2 ระบุ สร้างความขัดแย้ง ร้อยละ 44.6 ระบุ ความสัมพันธ์เสื่อมถอย และร้อยละ 43.2 ระบุเกิดการเลียนแบบในทางที่ผิด

นพดล กรรณิกา

ที่น่าพิจารณาคือ 5 อันดับแรกข้อเสนอแนะพัฒนาคุณธรรมในโซเชียลมีเดีย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.0 ระบุ มีสติ กลั่นกรองข้อมูล เรื่องราว ไม่ทำตามกระแสโซเชียลมีเดีย รองลงมาคือร้อยละ 48.7 ระบุ ทุกฝ่ายใช้โซเชียลมีเดีย ด้วยความรับผิดชอบ กล้าทำ กล้ารับ ร้อยละ 42.9 ระบุ มีวินัยในการใช้ เคารพกฎกติกา ร้อยละ 39.2 ระบุ คิดถึงผลกระทบและประโยชน์ส่วนรวม และร้อยละ 36.4 ระบุ มีน้ำใจดีต่อกัน ตามลำดับ

ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า บุคคลสาธารณะโดยเฉพาะนักการเมืองมีอิทธิพลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง จึงเสนอให้ก่อนทำหน้าที่ในสัปปายะสถานรัฐสภาแห่งใหม่ ควรมีการตั้งสติสมาธิทุกครั้งก่อนเริ่มประชุมและมีระฆังสติไว้คอยให้ระลึกตนเสมอว่า แต่ละคนกำลังทำงานด้วยสติไม่ใช้อารมณ์ครอบงำและเมื่อแต่ละท่านเป็นผู้ทรงเกียรติแล้วจึงเสนอประธานสภาฯ ให้ยกย่องเชิดชูพฤติกรรมที่ควรค่าแก่การชื่นชมจุดประกายกระแสแห่งคุณธรรมของนักการเมืองให้เกิดขึ้นในรัฐสภาแห่งนี้

ส่วนคนในวงการบันเทิงควรช่วยกันคืนกำไรให้สังคมด้วยจิตสาธารณะมากกว่าการรังแกสังคม ส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ครูอาจารย์ ควรเป็นจุดเปลี่ยนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรพักก่อนโพสต์ให้เป็นนิสัย ก่อนจะกดโพสต์ลงสาธารณะ ควรพักในที่ส่วนตัวสักระยะก่อน เพื่อกลับไปอ่านอย่างมีสติค่อยยืนยันโพสต์ ปรับพลังลบเป็นพลังบวกคือ บริหารสมองส่วนคิดจัดการอารมณ์ของตนเองจนเป็นพฤติกรรมที่ดีสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com