วิกฤตหมอกควันภาคเหนือ

21/4/2019

ทีมข่าว NAT

พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน  ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (ท.) ได้เข้าร่วมการเสวนาวทางวิชาการ กับ พล.ต.จิรเดช  กมลเพ็ชร  รองแม่ทัพภาคที่ 3, นายคมสัน  สุวรรณอัมพา  รอง ผวจ.เชียงใหม่, รศ.ดร.วีระพล  ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี ม.แม่โจ้, ผศ.ดร.ณัฐ  วรยศ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ , อ.พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย ม.พะเยา, ผศ.ดร.นาวิน  พรมใจสา ม.ราชภัฏเชียงราย และ อ.ดร.ปเนต  มโนมัยวิบูล ม.แม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น" เสวนาวิชาการ เรื่อง "ทางรอดวิกฤตหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม" โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธาน ที่ ห้องประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ.เมืองเชียงใหม่ มีเนื้อหาสำคัญในการประชุมดังนี้1. ศ.ดร สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. และ ผศ. ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ์  กรรมการสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษากับวิกฤติการณ์หมอกควันของภาคเหนือ โดยได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนตระหนักถึง พื้นที่เสี่ยงต่อฝุ่นละออง PM 2.5


2. ศ.ดร.สุชัชวีร์ ได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันภัย และเงินสนับสนุนหน่วยงานเพื่อแจกจ่ายประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขต เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา ให้กับ พล.ต. จิรเดช  กมลเพ็ชร   รองแม่ทัพภาคที่ 3, อธิการบดี ม. ต่างๆ ทั้งใน จ.เชียงใหม่ และภาคเหนือ


3. มีการแถลงข่าวร่วมกัน ระหว่าง ศ.ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  เลขาธิการ กอศ., นายคมสันต์  สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่, ศ.ดร. สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ., พล.ต. จิรเดช  กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 และ รศ.วีระพล  ทองมา รักษาการ อธิการบดี ม.แม่โจ้ ในเรื่องการมอบอุปกรณ์ และการร่วมใจต้านภัยฝุ่น


4.มีการเสวนาวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรม และภูมิสังคม โดยมีการนำเสนอข้อมูลวิชาการในหลายด้าน อาทิเช่นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยี ทั้งการแจ้งเตือนความรุนแรงแก่ประชาชน ให้ตระหนักและระมัดระวัง การบรรเทาผลกระทบ กำจัดฝุ่นควันด้วยเทคโลโลยี และได้มีการจัดแสดงเครื่องฟอกอากาศ ในแบบต่างๆ ทั้งเครื่องฟอกขนาดเล็กที่สามารถมำได้ในครัวเรือน จนถึงเครื่องฟอกที่ใช้หลักวิศวกรรม อาศัยละอองน้ำเป็นตัวกรองและดักจับฝุ่นควัน และเตาเผาแบบชีวมวลที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com