ศาลยุติธรรมเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่น 7

27/8/2019

ทีมข่าว น้ำหวาน

ประธานศาลฎีกาเปิดโครงการให้เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่น7 ให้โอวาท120 เยาวชนหวังได้ประโยชน์ความเข้าใจการบังคับใช้กฎหมายปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 26 ส.ค. 2562  ห้องประชุมใหญ่ ศาลฎีกา สนามหลวง นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 7 โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เเละ นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด

ชีพ จุลมนต์

นายชีพ กล่าวให้โอวาทเเก่ผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่นที่ 7 ว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่นที่ 7 ในวันนี้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ เยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่นที่7 ขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและ 4อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะอำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย มีโอกาสได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของศาลยุติธรรมในฐานะองค์กรหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์เพื่ออำนวยความยุติธรรม ให้กับคนในชาติโดยไม่เลือกปฏิบัติภายใต้หลักนิติธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

นอกจากนี้ในโครงการยังจัดให้มีการแนะนำแนวทางการศึกษาวิชากฎหมายให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตอีกด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายกระบวนการพิจารณาคดีของศาลตลอดจนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายที่จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติตั้งแต่วัยเยาว์อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืนในภายภาคหน้า

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 ส.ค. 62 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม และสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

ซึ่งโครงการดังกล่าวยังจัดให้มีการทัศนศึกษาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของประเทศ ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา และประธานรัฐสภา มีเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส  และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com